Во Здружението за Хемофилија, фонВилебранд и ретки коагулопатии ХЕМОЛОГ пристапувам доброволно. Ги прифќам Статутот и Програмата на здружението и ќе ги застапувам заедничките цели.
Здружението Хемолог Ви гарантира дека вашите лични податоци нема да се злоупотребат и дека вашето членување во здружението ќе биде анонимно на ваше барање.

Електронска пристапница на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/1cwVVVhvPjOEfb8y7CvSstA1zk7HD40kLL_R7XZM7fi4/prefill